Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

San-Siu KwongMan-Lei WongYuk-Yee YungYing-Seong FungChi-Sing ChowSau-Nin WongFei-Fei ChaoSiu-Ying ChowSam-Ku ToNing MengFok Suet-Yee

Director

Fuqing Wang

Advertisement
Advertisement

Advertisement