Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Weimin Sun (Zhou Enlai)Qinqin Jiang (KMT Agent Lü Yiran)Xiaofeng Liu (Xiong Xianghui)Qian Sun (He Haining)Yao Zhang (Chen Xiaohua)Elyse Ribbons (Reporter Margaret)Murray Clive Walker (Colonel Browder)Xiqian Zhang (Dong Biwu)Yuanhui Luan (Tong Xiaopeng)Tony Vingerhoets (General Marshall)Jinxin Wang (Chen Zhiping)Shan Xue (Xu Feng)Wei Huang (Deng Yingchao)Dong Fu Lin (Jiang Jieshi)Junzhe Qin (Jiang Jingguo)Wanchen Zhai (Hu Zongnan)Morning Chang (Song Ziwen)Jinglin Guo (Li Kenong)

Directors

Junjie Zhai, Xiaoxing Zhai

Advertisement

Synopsis

With China on the brink of Civil War two Chinese parties and an American statesman race to unmask a spy in their midst before peace talks collapse

Advertisement

Advertisement