Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

7 Assassins

2013
1h 43m
Action/Adventure
Advertisement

Cast

Eric Tsang (Master Mao)Felix Wong (Tieyun)Gigi Leung (Xilian)Ray Lui (King Qin)Yoo Oh-Seong (Wu Zhong-E)Tao Guo (Liu Aotian)Hongjie Ni (Ma Tianhong)Rose Chan (Liu Xu)Michael Wong (Fang Bide)Siu Chung Mok (Chan Mu-bai)Shaun Tam (Shigen)Kwok-Pong Chan (Xiaoye)Xin Xin Xiong (Wuchou)Well Lee (Anle)Zhang Enke (En Ke)En-qi Zhang (En Qi)Tian Yu Du (Gou-er)Simon Yam (Laohu)

Director

Xin Xin Xiong

Advertisement

Synopsis

When gold goes missing in ancient China, royal guards entrusted with its recovery realize they are not the only people in pursuit.

Recommendations

Advertisement

Advertisement