Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

An Elephant Sitting Still

2018
3h 50m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Yu Zhang (Yu Cheng)Yuchang Peng (Wei Bu)Uvin Wang (Huang Ling)Zi Xi (Wang Jin)Xiangrong Dong (Dean)Jing Guo (Dean's wife)Zhao-Yan Guo-Zhang (Bu's father)Miaomiao He (Cheng's friend's Mother)Ximan Huang (White dog's female owner)Wei Kong (Jin's son-in-law)Yixin Kong (Jin's granddaughter)Binyuan Li (Scapler)Danyi Li (Jin's daughter)Qing Li (White dog's male owner)Suyun Li (Bu's mother)Zhenghui Ling (Li Kai)Jianmin Liu (Bu's uncle)Wang Ning (Ling's mother)

Director

Bo Hu

Advertisement

Synopsis

Four people in a Chinese city live through a complicated day as their lives intersect.

Advertisement

Advertisement