Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Blood Brothers

2007
1h 35m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Daniel Wu (Feng)Chang Chen (Mark)Ye Liu (Gang)Shu Qi (Lulu)Tony Yo-ning Yang (Hu)Honglei Sun (Boss Hong)Xiaolu Li (Suzhen)Jun Zhao (Mei)Dianlun Zhang (Xiyan)Jie Gao (Boss Chen)Yong Xin Gui (Newspaper Boy)Liqiu Zhang (Lulu's Maid)Ren Yuen Wu (Hu's Father)Xiao Hu Ding (Rickshaw Man)Xiang Hu (Young Vietnamese Man)Zheng Zheng (Huang Mao)Yi Heng Shao (Crippled Man)Zhen Ying Yao (Teacher Chang)

Director

Alexi Tan

Advertisement

Synopsis

Set in Shanghai during the 1930s, the story is inspired by John Woo's classic work Bullet in the Head, released in 1990.

Recommendations

Advertisement

Advertisement