Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Chivalry vs Chivalry

1982
1h 22m
Action/Adventure
Advertisement

Cast

Angie Chiu (Fen Yung Yung)Chung Yen (Abbot Wu Hua)Man-Tat Ng (Hu Tieh Hua)Yu Ha (Shui Hsiang)On-Lai Liu (Sung Kan Erh)Mao Sze Kao (Li Hung Hsiu)Chiung-Tzu Chang (Lady Cloud-Piercer)David Chiang (Yi Dian Hung (Guest star))Ti-Men Kan (Abbott Yi Hsin)Chun-Hsiung Ko (Peng Ying)Shang-Chien Liu (Half Moon)Chang MaFei Meng (Chu Liu Hsiang (Guest star))Feng Yu (Demoness Jiao Tien)

Director

Hao Fang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement