Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Xiao Min (Mei Mei)Zhang Jie (King)Caiping Wang (Stepmother)Hu Yinzi (Big Sister)Wenhua Li (Father)Du Fengping (Mother)Peng Chi (Dowager)Zheng Gan (Merchant's Son)Zhang Genrui (Matchmaker)Qiu Lin (Shaman)Zhaogang Ma (General)Zuohui Tang (Astronomer)Cristina Valenzuela (Big Sister)Badeng Xirao (Merchant)Fan Yan (Head Concubine)Zhengyuan Zhang (Eunuch)

Director

Richard Bowen

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement