Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Da di chun lei

1971
1h 48m
Drama
Advertisement

Cast

Yun-Wen Chang (Police officer)Li Hua LiChun YenKung-Shun ChangSha-Li ChenShao-Ching ChouFei ChuYao ChungHai Feng ((Guest star))Yi-Kung HsuFeng LiangHsiung LungMin-Jan NiMao ShanHsiao-Ling ShawYi-Huo ShenPeng-Wan SunLiang Tai

Director

Chun Yen

Advertisement
Advertisement

Advertisement