Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Doroga v ad

1988
2h 43m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Yelena Bardina (Katya Rudenko)Stepan Starchikov (Aleksey Severin)Olga Sizova (Marina Nechayeva)Boris Shcherbakov (Vladimir Korneyev)Vladimir Korenev (Boris Levitskiy)Lyudmila Gurchenko (Marta Cholman)Maris Liepa (Otto Stimmer)Romualds Ancans (Nikolay Goncharov)Igor Starygin (Serzh)David Babayev (Anatoliy Sorokin)Makhmud Esambayev (Kerim «Shakh» Bakayev)Aleksandr Solovyov (Arvis)Bogdan Benyuk (Pavel)Georgi Gavrilenko («Lom»)Konstantin Shaforenko (Oleg Nechayev)Vitaliy Konyaev (Pavel Miloserdov)Stepan Oleksenko (General Danilenko)Nikolay Zaseev-Rudenko (Vatslav Shevchikov)

Director

Nikolay Zaseev-Rudenko

Advertisement
Advertisement

Advertisement