Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Dragon

2011
1h 38m
Action/Crime/Drama
Advertisement

Cast

Donnie Yen (Liu Jinxi)Takeshi Kaneshiro (Xu Baijiu)Tang Wei (Yu (A-Yu))Jia-Min Li (Xiaotian)Wei Zheng (Liu Fangzheng)Zheng-Yuan Zhang (General store keeper)Kang Yu (Yan Dongsheng)Kenji Tanigaki (Yan's associate)Yan Qin (Tavern owner (Tangguan))Du Ning (Tavern waiter (Dian Xiaoer))Xian-Guo Yin (General store keeper's wife (Liu Laotaitai))Chun-Yuan Wang (Magistrate)Yan-Qi Zhang (Young thief)Qing-Hua Cun (Young thief's father)Feng-Chun Xu (Young thief's mother)Wang Wei (No. 1 village elder (Yi Lao))Lian-Sheng Wang (No. 2 village elder (Er Lao))He Shao-Wei (Village elder (Liu cuncun zhanglao))

Director

Peter Ho-Sun Chan

Advertisement

Synopsis

A papermaker gets involved with a murder case concerning two criminals leading to a determined detective suspecting him and the former's vicious father searching for him

Recommendations

Advertisement

More about Dragon

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement