Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Lai-Ping LamYing-Seong FungFung FungNei-Nga SunWei-Lien KaoKwun-Hap YeungKwai-Hong LauKwai-Fong TangHa-Fei WongFung-Chu Chao

Director

Yi-Tao Wong

Advertisement
Advertisement

Advertisement