Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Fang Shi Yu xue zhan Yin Yang Dong

1950
Adventure
Advertisement

Cast

Yanzi Shi (Fong Sai Yuk)Xiuzhen Guo (Princess White Lotus)Tit-Sin ChanWa HaTai-Hau HoKar-Sing LamKwai-Hong LauKam-Ling MaYing Ma (Madam Pak Mui)Kien Shih (Priest Pak Mui)Ying-Hung SiuChiu-Seung Ting

Director

Wen-Chung Ku

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement