Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Guards on the Railway Line

1960
1h 39m
Action/War
Advertisement

Cast

Zhimin Yin (Jian Gao)Yansheng Wang (Secretary of the Party committee)Wenbin Zhou (Teacher Zhao)Xuejuan Song (Lanying He)Juguang Zhang (Security section chief)Tai Luo (Xiaofei Ma)Bo Li (Dumbbell)Bohai Jin (Jie Han)Na Meng (Yi San)Fenglai Zhang (Militia captain)Linlang Ye (Manli Wang)Hua Fang (Jichun Wu)Lin Jin (Fuxiang Xu)Bing Duan (Yeping Gu)Lie Tian (Daoist Gong Jiu)Fang Ying (Colonel Te Mei)Wancheng Li (Zhu Di)Huiming Liu (Te Mei's secretary)

Director

Fang Ying

Advertisement

Synopsis

In the center of the film is the story of a conspiracy uncovered by state security workers with the help of railroad workers.

Recommendations

Advertisement

Advertisement