Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Haunting Love

2012
1h 39m
Drama/Horror/Mystery
Advertisement

Cast

Minshan Xing (Superintendent (Guest appearance))Xiqi Ye (Shen Meiyi (Introducing))Yi Yu (Xu Wei)Zhilei XinZhehan Zhang (Li Mingyan)Jeana Ho (Xu, Jiawen)Yuwen Cao (Su Yang's Grandfather)Xianen Chen (Young Su Yang (Juvenile))Chao ChengYi Cheng (Su Yang)Chengpeng DongLifen Feng (Babysitter)Xiaopeng Liang (Sun Mingliang)Mingle Lin (Li Mingxuan)Hanyi Ma (Dean of Studies)Dingnuo Ouyang (Young Xiaoxiao Ya (Juvenile))Baoqiang WangShenyang Xiao

Director

Ting Liang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement