Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Homeward

2019
1h 36m
Drama
Advertisement

Cast

Akhtem Seitablaev (Mustafa)Remzi Bilyalov (Alim)Dariya Barikhashvili (Olesya)Anatoliy Marempolskiy (Nazim)Viktor Zhdanov (Uncle Vasya)Veronika Lukyanenko (Masha)Akmal Gurezov (Refat)Larysa Yatzenko (Galina)Igor Koltovskyy (Doctor)Andriy Kutlahmetov (Nurse)Sergey Merzlyakov (Nurse)Viktoriya Chuharkova (Mother)Oleg Moskalenko (Sergeant Tarasov)Pavel Makarchenko (Policeman)Maya Yarmolenko (Sveta)Olga Pasichnyk (Olya)Arseniy Zurov (Taras)Oleksiy Yerko (Vasya)

Director

Nariman Aliev

Advertisement

Synopsis

A father and a son from Crimean Tatar family transport the body of deceased older son and brother from Kyiv to bury him in Crimea.

Advertisement

Advertisement