Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Krasnyy velosiped

1979
1h 6m
Adventure/Comedy
Advertisement

Cast

Semyon Morozov (Yakub Kovalyonok)Svetlana Pereladova (Alyona Borisevich)Lyudmila Dmitrieva (Khristina)Aleksandr Arzhilovsky (Yasinskiy)Anatoliy Ravikovich (Photographer)Yuriy Batalov (Samokhval)Lev Borisov (Karchuk)Yevgeniy Borodin (Mikhas)Aleksandr Lebedev (Cheerful Man)Ivan Sidorov (Ivan)Aleksandr Bespalyy (Bandit)Yevgeni Bogdanovich (Semyon)Vladimir Gritsevskiy (Kostya)Yelena Matisova (Bit-Part)Aleksandr Melnikov (Bit-Part)Tamara Muzhenko (Woman with a Hen)Nina Rozantseva (Peasant Woman)Rostislav Shmyryov (Bit-Part)

Director

Yuri Oksachenko

Advertisement

Synopsis

Intriguing, surprise-filled story of how God uses Miguel's stolen bicycle to bless him and his family. Filmed on location in Chile.

Recommendations

Advertisement

Advertisement