Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Lan Lan and Dong Dong

1958
54m
Drama/Family
Advertisement

Cast

Yi-Ying Chen (Lanlan)Haixi He (Dongdong)Ran Ding (Lanlan & Dongdong's father)Yi Shu (Lanlan & Dongdong's mother)Zhi Cheng (Passenger in suit)Naihua Jin (Train conductor)Baoluo Li (Model worker)Zhen Lin (Fat woman)Jiufeng Shi (Zheng Daguang)Yibing Xie (Woman with children)Chong Yu (Old passenger)Fei Yu (Station master)Hongmei Zhang (Xiao Tao)Yan Zhang (Old worker)

Director

Xiao-zhong Yang

Advertisement

Synopsis

About how kind people helped bring little Lanlan and her brother Dongdong to Beijing to their parents.

Recommendations

Advertisement

Advertisement