Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Mesyats v derevne

1973
2h 54m
Comedy
Advertisement

Cast

Aleksandr Kalyagin (Arkadiy Sergeich Islayev)Evgeniya Uralova (Natalya Petrovna)Nikita Kruglyy-Enke (Kolya)Larisa Grebenshchikova (Verochka)Yevdokiya Urusova (Anna Semyonovna)Yekaterina Vasilyeva (Lizaveta Bogdanovna)Boris Bystrov (Aleksey Belyayev)Nikolai Brilling (Schaaf)Lev Kruglyy (Mikhail Rakitin)Viktor Lakirev (Ignatiy Ilyich Shpigelskiy)Yuriy Medvedev (Afanasiy Ivanovich Bolshintsov)Viktoriya Ivanova (Katya)Vladimir Petchenko (Matvey)Valentina Ivanova (Katya)

Directors

Yekaterina Yelanskaya, Galina Kholopova

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement