Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Anastasiya Bazhutina (Yulya)Yuriy Bybin (Seryoga)Lyubomir Vaynberger (Mark)Valeriy Dyuldin (Misha)Yuriy Viskalin (Boris)Anatoliy Chechyotkin (Doyche)Aleksey Dragnev (Arkhil)Vik Volniy (Masalov)Kseniya Kuklina (Pharmacist)Vladislav Paryonkin (Vitya)Evgeniy Vargatyuk (Head)Yuriy Paryonkin (Chief)Aleksandr Koryakov (Psychologist)Alyona Khardina (Doctor)Aleksandra Markova (Friend)Sergey Shadrin (Policeman)Vladislav Ponomaryov (Policeman)Elena Kuklina (Client)

Director

Dmitriy Paryonkin

Advertisement
Advertisement

Advertisement