Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Ot drugata strana na ogledaloto

1977
1h 33m
Advertisement

Cast

Renata Draltscheva (Yana Maneva)Yuri Angelov (Baron Ervin fon Reder)Irinei Konstantinov (Zigfrid)Grozdan Gertzov (Boyan)Rayna Vasileva (Klara)Lyubomir Bachvarov (Zarin)Katya Zehireva (Zatvornichka)Albena Hadzhieva (Paola)Petar Slabakov (Velev)Venelin Pekhlivanov (G-n Zhelev)Boyka Chavdarova (Hazaykata)Iliya Georgiev (Ruskiyat plennik)Velko Kynev (Prodavach v magazin)Aneliya Georgieva (Tazhnata vazpitatelka)Boris Radivenski (Kramer)Todor Georgiev (Ehidniyat aristokrat)Gratziela Bachvarova (Maykata na Yana)Ivan Gaydardzhiev (Stariyat svat)

Director

Ilya Velchev

Advertisement

Synopsis

Yana is a teacher. Her boldness intrigues the German nobleman Von Reeder. Yana receives an order from the Soviet intelligence to go to Berlin. There she finds herself in a society, which shocks her with their arrogance, cynicism and nationalistic prejudices. After she gives valuable information, the Gestapo captures her. Yana bears the tortures and does not betray her friends.

Recommendations

Advertisement

Advertisement