Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Valeri Babyatinsky (Dorian Gray)Elena Dobronravova (the Duchess)Aleksandr Galevskiy (James Vane)Elena Korovina (Mrs. Vane)Aleksandr Lazarev (Basil Hallward)Valentina Malyavina (Sybil Vane)Grigoriy Merlinskiy (Appearing)Sofiya Pilyavskaya (Lady Narborough)Vyacheslav Shalevich (Alan)Yuriy Yakovlev (Lord Henry)Aleksey Yemelyanov (Francis)

Director

Nadezhda Marusalova

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement