Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Raj Vishnu

2017
2h 38m
Action/Comedy
Advertisement

Cast

Sharan (Raj-Vishnu)Chikkanna (Shankar Nag)Srinivasa Murthy (Sanjeevappa)Vaibhavi Shandilya (Lavanya)P. Ravi ShankarSadhu KokilaAchyuth KumarBhajarangi Loki (Rupai Bhujanga)

Director

K. Madesh

Advertisement
Advertisement

Advertisement