Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Rosy Dawn

1959
1h 4m
Comedy
Advertisement

Cast

Xueqin Pang (Zhen Lin)Zi Ye (Teacher Jiang)Guilan Zhang (Ying Meng)Yansheng Wang (Secretary Liu)Xida Li (Dawei Hong)Na Meng (Grandma Fang)Jingfang Wang (Father of Fu Jin)Juguang Zhang (Master Zhang)Na Lin (Students' parents)Chunying Wang (Students' parents)Xiaogong Li (Students' parents)Wancheng Li (Teacher)Ling Cheng (Xiaochuan Hua)Fengxia DuNanlin Liu (Mingmin Fang)Yi Ren (Railroad worker)Changtai Sun (Chen Zhang)Ying Wang (Haiyan Liu)

Director

Gong Yan

Advertisement

Synopsis

About what a powerful influence upbringing has on children, about the need to combine study with the production practice of schoolchildren.

Recommendations

Advertisement

Advertisement