Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Shans

1984
1h 25m
Adventure/Comedy/Fantasy
Advertisement

Cast

Sergei Plotnikov (Almaz Bityj)Igor Shkurin (Almaz yung)Mariya Kapnist (Militsa Fyodorovna)Dilorom Kambarova (Militsa yung)Raisa Kurkina (Yelena Sergeyevna)Veronika Izotova (Yelena yung)Viktor Pavlov (Kornelij Udalov)Aleksandr Yevteyev (Kornelij yung)Lyudmila Ivanova (Kseniya Udalova)Maya Menglet (Vanda Savich)Elena Tonunts (Vanda Savich (v molodosti))Boris Ivanov (Nikita Savich)Andrey Zaretskiy (Nikita yung)Igor Yasulovich (Aleksandr Grubin)Sergey Zhigunov (Aleksandr yung)Vera Novikova (Shurochka)Andrey Nikolaev (Metyolkin)Vadim Aleksandrov

Director

Aleksandr Majorov

Advertisement

Synopsis

The respectable people of the provincial town of Veliky Guslyar, having drunk the elixir, became several decades younger.

Advertisement

Advertisement