Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Shibuya Kaidan Sacchan no Toshi Densetsu

2004
Horror
Advertisement

Cast

Chiaki Abe ((segment 'Sanbonashi'))Megumi Amano ((segment 'Yasu Sugiru Jitensha'))Rei Fujita ((segment 'Akogare no hito'))Shôko Hamada ((segment 'Shinrei Shashin Mania'))Masami Ihara ((segment 'Akogare no hito'))Mayuko Iwasa ((segment 'Mimitabu no Shiroi ito'))Masayuki Izumi ((segment 'TV no Sunaarashi'))Yuka Kosaka ((segment 'Aisukurimu'))Mariko Kuranuki ((segment 'Akogare no hito'))Hitomi Kurihara ((segment 'Chenmeru'))Ai Maeda ((segment 'Chenmeru'))Aki Maeda ((segment 'Satchan Meru'))Wataru Matsumoto ((segment 'Chenmeru'))Ai Moritaka ((segment 'Koshu Toire'))Miki Moriyama ((segment 'Koshu Toire'))Kôhei Murakami ((segment 'TV no Sunaarashi'))Seira Ogura ((segment 'Akogare no hito'))Laurence Midori Ohta ((segment 'Tobira'))

Directors

Yasushi Okada, Yoshihiro Nakamura, Ryuhei Yokoyama, Koji Nozaki, Narushi Ikeda, Issei Shibata, Osamu Fukutani, Toshikazu Nagae, Kôichi Tsubaki

Advertisement

Synopsis

A collection of 10-minute horror shorts inspired by the film [url=tt0475147]. The plot revolves around a cursed locker and a carved mouth ghost.

Advertisement

Advertisement