Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Hiroshi Kawaguchi (Muneo Yamanaka)Ayako Wakao (Shizuko Abe)Kôjirô Hongô (Tetsutaro Hata)Sô Yamamura (Kimpei Minegishi)Hitomi Nozoe (Yoko, Muneo's sister)Tôru Abe (Kenzô Gôda)Michiyo Aratama (Sayoko Takamatsu)Eiji Funakoshi (Ryûsuke Suma)Shigeharu Kaneko (Gorô Sasaki)Bontarô Miake (Kondô)Hajime Mitamura (Jun'ichi Yoshikawa)Gunji Nobuo (Announcer)Yoshio Shirai (Announcer)Teru Tomota (Shirô Okano)Kumeko Urabe (Sato)Mantarô Ushio (Keisuke Takami)

Director

Umetsugu Inoue

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement