Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Sofya Grushko

1972
1h 36m
Drama/War
Advertisement

Cast

Ninel Myshkova (Sofya Petrovna Grushko)Stepan Oleksenko (Semyon Likholay)Orysya Burda (Vera)Elena Aminova (Nadezhda)Larisa Khorolets (Lyubov)Vladimir Petrov (Vasiliy)Borislav Brondukov (Mikhail)Vladimir Goncharov (Krause)Nikolai Kozlenko (Strizhak)Vladimir Volkov (Ivan Pavlovich Chernovol)Svetlana Kondratova (Mother with a stroller)Yuri Lavrov (Ivan Zakharovich)Valery Panarin (Petya Meleshko)Vitold Janpavlis (Lance-corporal)Aleksandr Milyutin (Wedding guest)

Director

Viktor Ivchenko

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement