Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Terra Nova

2008
1h 59m
Action/Drama/Thriller
Advertisement

Cast

Konstantin Lavronenko (Zhilin)Andrey Feskov (Sipa)Marat Basharov (Tolya - Slesar)Pavel Sborshchikov (Obezyan)Sergey Zhigunov (Polkovnik)Aleksandr Samoylenko (Ali)Tom Lister Jr. (Sewing Dude)Ingeborga Dapkunaite (Marta)Sergey Koltakov (Makhov)Evgeniy Titov (Moryak)Vladislav Abashin (Arzhanov)Zaza Chichinadze (Amurbek)Viktor Zhalsanov (Yakut)Nikolay Stotskiy (Volynets)Igor Pismennyy (Olafson)Maksim Makarov (Shram)Ramis Ibragimov (Staryy chechen)Dmitry Sharakois (Estonets)

Director

Aleksandr Melnik

Advertisement

Synopsis

This dystopia takes place in the near future. The death penalty has been abolished throughout the world. The prisons are overcrowded. International organizations decide to conduct an experiment.

Recommendations

Advertisement

Advertisement