Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Climbers

2019
2h 5m
Action/Adventure/Drama
Advertisement

Cast

Jing Wu (Fang Wuzhou)Ziyi Zhang (Xu Ying)Yi Zhang (Qu Songlin)Boran Jing (Li Guoliang)Ge Hu (Yang Guang)Jingchun Wang (Zhao Kun)Lin He (Zhao Hong)Long Chen (Lin Jie)Jackie Chan (Old Yang Guang (Guest Appearance in Post Credit Scene))Xiaofeng Liu (Xu Haotian)Quniciren (Hei Mudan)Lawang Lop (Jie Bu)Duobujie (Lama)Zheming Qu (Student)Yixixiangqiu Maixun (Zha Xi)Xushi Fang (Factory Worker)Peize Li (Young Lama)Ying Zi Hu (Meteorological Team Member)

Director

Daniel Lee

Advertisement

Synopsis

The four members of the China Everest Climbing Commando confront the most difficult mount. The first four failures have cost them too much physical strength until the wind and snow stop the gap.

Recommendations

Advertisement

Advertisement