Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Fox Lover

2013
2h 10m
Action
Advertisement

Cast

Gillian Chung (Willow)Julian Cheung (Wang YuanFeng)Kara Wai (Madame Yu)Hu Gao (Haifu King)Benchang You (Master Shaye)Miumiu (You Niang)Kenny Kwan (Wisdom Spirit)Abby Yin (Ling'er)Wilson Guo (Ji Yao)Hani Chen (Lotus)Yaping Zhou (Wang)Lingxiao Jing (Lvzhi)Xinchen Li (Jinrui)Yingqiao Ma (Xiumeng)Zijun Sun (Purple Jade)Zhixuan Wang (Zijing)Jiemeng Zhuang (Green Plum)FeiFei Yao (Peach)

Director

Chaoyang Niu

Advertisement

Synopsis

When the white fox spirit falls for a naïve mortal girl, his loyalties are tested in the clash between humans and demons. (Mandarin with English subtitles)

Advertisement

Advertisement