Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The World of Fashion

2013
2h
Drama/Thriller
Advertisement

Cast

Ajaz Khan (Manu)Reena Ranchandani (Soniya)Amrita Prakash (Ganga)Kumaar Aadarsh (Vicky Oberoi)Armaan Tahil (Sameer)Prasannata (Chhutki)Priti Soni (Priya)Raj Arora (Rajveer Singh)Kashish Dhanoyaa (Anjali Sharma)Harsh Batavia (Amit Verma)Meghna GovilJackson Thakkar (Thomas D'Costa)Sarwan Saxena (Nana)Sana Govil (Kangana)Amrita Dhanoa (Priyanka)Armen Greyg (Armen)Vijayshree Prasad (Fashion Judge)Sudhir Batavia (Thomas D'Costa)

Director

Sanjay Khandelwal

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement