Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Keru Wang (Zhou Zhou)Dongqin Liu (Fei Qiu)Ge AnYaming BaoYufei GaoGeorge Hu (Qiu Fei (adult))Miyi Huang (Hao Aijia)Huan Li (Yang Yang)Long RenTeng Shen (Head techer)Zhener Wang (Zhou Zhou (adult))Zhixun Xie (Chen Huaiyu)Chen Yao (Teacher Fan)

Directors

Tzu-Ping Lin, Rui Sun

Advertisement

Synopsis

Zhou Zhou, a clever girl, falls in love with Qiu Fei, a gangster boy, during the military training in college.

Advertisement

Advertisement