Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

V pogone za slavoy

1957
1h 23m
Drama
Advertisement

Cast

Gennadi Yudin (Pyotr Borisovich Arefyev)Yuriy Sarantsev (Aleksey Nikitich Yegorychev)Natalya Katasheva (Irina Yegorycheva)Mikhail Buynyy (Pavel Grigoryevich Shapoval)Konstantin Maksimov (Nikolay Platonovich Olimpiyev)Adolf Ilin (Zebrin)Muza Krepkogorskaya (Zinochka Perepyolkina)Vladimir Ivanov (Kostin)Yuriy Vasilev (Artyom Tochilin)Aleksey Glazyrin (Vasiliy Konstantinovich - direktor zavoda)Antonina Komarova (Sofya Mikhaylovna Shapovalova)

Director

Rafail Goldin

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement