Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Xia zhi

2007
1h 47m
Drama
Advertisement

Cast

Rina Duo (Hu Xiao)Mingqiang Huang (Hu Yang's Uncle)Rui Qi LiRuijun LiLiangliang Pan (San'er)Jinyang Song (Yang Hua)Min Zhang (Zhang Aihua)Hui Zheng (Hu Yang)

Director

Ruijun Li

Advertisement
Advertisement

Advertisement