Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Yi zhi yi zhi dou hen xi huan ni

2022
Romance
Advertisement

Cast

Yiran Zhou (Tong Zhiliao)Nien-Hsuan Wu (Gu Bin)Jun Geng (Tong's father)Carmen Soup (Fang Lu)Chuhan Weng (Zhou Hanxiao)Yanshu Wu (Teacher Guo)Zhixun Xie (Qin Feifan)Hong Yuan (Teacher Ma)Ni Zhan (Cheng Jiajia)Xinyi Zhang (Teacher Long)

Director

Chia-Kai Wu

Advertisement

Synopsis

Tong Zhi, a college girl, finds that her secret love letter was sent by mistake, resulting in misunderstanding.

Advertisement

Advertisement