Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Zvyozdnyy chas

1973
1h 5m
History
Advertisement

Cast

Yuriy Kayurov (Vladimir Ilyich Lenin)Iya Savvina (Nadezhda Konstantinovna Krupskaya)Alla Pokrovskaya (Fofanova)Gennadiy Frolov (Podvoyskiy)Vitaliy Konyaev (Rakhya)Pyotr Shcherbakov (Red Guard)Pavel Ivanov (Red Guard)Yuri Leonidov (Colonel)Valentin Gaft (Colonel's Assistant)

Directors

Oleg Lebedev, Nadezhda Marusalova

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement