Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

1911

2011
1h 39m
Drama/History/War
Advertisement

Cast

Jackie Chan (Huang Xing)Winston Chao (Sun Yat-sen)Bingbing Li (Xu Zonghan)Chun Sun (Yuan Shikai)Joan Chen (Empress Longyu)Wu Jiang (Li Yuanhong)Jaycee Chan (Zhang Zhenwu)Ge Hu (Lin Juemin)Jing Ning (Qiu Jin)Shaoqun Yu (Wang Jingwei)Yu-Hang To (Xiong Bingkun)Zhizhong Huang (Situ Meitang)Ting Mei (Chen Yiying)Duobujie (Feng Guozhang)Simon Dutton (John Newell Jordan)James Lee Guy (Mr. Thompson)Ming Hu (Liao Zhongkai)Qing Huo (Tan Renfeng)

Directors

Jackie Chan, Guoqiang Tang, Li Zhang, Wei Li, Tao Hai

Advertisement

Synopsis

A historical drama based on the founding of the Republic of China when nationalist forces led by Sun Yat-sen overthrew the Qing Dynasty.

Recommendations

Advertisement

Advertisement