Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Devils on the Doorstep

2000
2h 19m
Comedy/Drama/War
Advertisement

Cast

Wen Jiang (Ma Dasan)Kenya Sawada (Inokichi Sakatsuka)Hongbo Jiang (Yu'er)Teruyuki Kagawa (Kosaburo Hanaya)Ding Yuan (Dong Hanchen)Zhijun Cong (Grandfather)Zi Xi (Liu Wang)Haibin Li (Me)Weidong Cai (Er Bozi)Lianmei Chen (Aunt)Yoshimoto Miyaji (Koji Nonomura)Qiang Chen ('One-Stroke' Liu the executioner)David Wu (Major Gao)Shu Chen (Qiye)Jianquan Shi (Brother-in-law)Katsuhiro Nagano (Telephone Line Layers)Ryosuke Uomi (Telephone Line Layers)Yunshen Bai (Liu Wang's Father)

Director

Wen Jiang

Advertisement

Synopsis

Villagers in World War II China are unsure what to do with the two enemy prisoners who have been left in their care.

Recommendations

Advertisement

Advertisement