Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Feng huo song ci yun Xia ji da jie ju

1958
Adventure/Fantasy
Advertisement

Cast

Lizhen YuKim-Long LawSiu-Lei ChunWai-Yu ChanFung FungLuquan GaoYee-Fung KuMing-Chung LaiKar-Sing LamKar-Kuen LawSin-Sing MakSun-Kuen Siu

Director

Fung Fung

Advertisement
Advertisement

Advertisement