Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Gospoda Golovlyovy

1969
2h 3m
Drama
Advertisement

Cast

Zinaida Afanasenko (Arina Petrovna)Mikhail Khrabrov (Porfiriy)Ivan Krasko (Stepan)Leonard Borisevich (Pavel)Natalya Tenyakova (Anninka)Naina Nikitina (Lyubinka)Vladimir Osobik (Petya)Vladimir Tykke (Volodya)Vera Kuznetsova (Ulita)Nikolay Trofimov (Foka)Nikolay Boyarskiy (Steward)Pavel Pankov (Doctor)Larisa Alyoshina (Yevpraksiya)Boris Samoshin (Priest)

Director

Yury Malyatsky

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement