Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Ying Ting (Chen Yan)Ping Wang (Chen Chao-Wen)Patsy Chia-Ling (Pao Tzu-Po)Ling ChiaJi-Hee Choi (Anna)Mu-ryong Choi (Li Lun)Lai Feng (Hsiao Mao-Chu)Lin Han (Yuan Chi-Chiang)Li-Jen Ho (Chou Li)Jen-Chieh Liu (Inspector)Chi Lo (Pickpocket)Sha-Fei Ouyang (Chen Popo)Wei-Te Shui (Hsiao Kuei-Tao)Tien Sun (Fan Chan-Mei)Yin Tien (Hsiao Gou)Lin Wang (Mrs. Fan)Hsiu Wen (Goodwife Chou)Yi-Mu Yang (Deputy)

Director

Kangshi Mo

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement