Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Invisible Battlefront

1949
1h 38m
Drama/War
Advertisement

Cast

Huiying Li (Zhou family maid)Yin Liang (Young carver)Tai Luo (Shaomei Zhou)Ban Lü (Tianmin Li)Fengqin Sun (Ling Xiao)Xiaofei Sun (Fei Sun)Lan Wang (Secretary Ma)Xiangli Yao (Guofang Cui)Fang Ying (Commander Hu)Ping Zhang (Scout commander)Qi Zhang (Scout)

Director

Ming Yi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement