Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Kiri no yo no otoko

1962
1h 26m
Action/Crime
Advertisement

Cast

Hideki Takahashi (Shunji Aoe)Daisaburô Hirata (Takeshi Godô)Sayuri Yoshinaga (Miki Fukazawa)Eijirô Tôno (Tatsuzô Hanai)Tôru Abe (Gunshichi Godô)Ichirô Sugai (Kawanishi)Asao Koike (Sabu)Eitarô Ozawa (Gôhei Aoe)Bin Moritsuka (Kajibayashi)Hiroshi Sugie (Nakatsuka)Jûkei Fujioka (Hirato)Michio Hino (Restaurant owner)Tadayoshi Ueda (Kira)Zenji Yamada (Roku-san)Bumon Kahara (Lawyer)Masahiro Kinoshita (Asajima)Yoshiei Fukami (Police detective)Keisuke Noro (San-chan)

Director

Akinori Matsuo

Advertisement
Advertisement

Advertisement