Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Kung-Fu Kid

1991
1h 34m
Action/Comedy
Advertisement

Cast

Yi-Lang ChenBing-Bing PaiChen-Chiang BanKwo-Chiang ChangShien-Zung Chen (Rambo (Juvenile))Ying-Hung ChiuChin-Yi ChouHung-Chieh Chou (Arnold (Juvenile))Kun-Yang ChuHai-Hsing LiKuei-Yi LienKuang-Jin LinWen-Chuan LinSan PengChung-Wei RenTou TsaiTe-Sheng WangDick Wei

Director

Chi-Yung Chang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement