Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Line Over

2010
1h 19m
Drama
Advertisement

Cast

Takeshi Ando (Yoshiki Yamamoto)Toshimi Hayashi (Shiori Honda)Fumi Higuchi (Miyabi Sasamoto)Makoto Kawai (Ryuta Shibasaki)Toshiya Nakamatsu (Hiroshi Suzuki)Gengo Nakamura (Yuuya Kuwano)Jun Natsukawa (Nene Ishihara)Taishin Ohtsuka (Souichi Anzai)Hitoshi Ozawa (Ryuji Serizawa)Kansuke Shimizu (Masashi Kishimoto)Ikkô Suzuki (Shigeo Takadera)Tomohide Takahara (Tetsuji Kanai)Mikio Ôsawa (Hideto Tashiro)

Director

Naoki Maeda

Advertisement
Advertisement

Advertisement