Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Moskovskiye kanikuly

1973
1h 57m
Comedy
Advertisement

Cast

Irina Malikova (Katya Kruglova)Aleksandr Komissarov (Aleksey Zhdanovich)Aleksandr Khotchenkov (Oleg)Yevgeny Perov (Boris Pavlovich)Antonina Yeliseyeva (Sofiya Alekseyevna)Natalya Oleneva (Zhanna)Svetlana Kharlap (Pestrukhina)Nikolai Ferapontov (Teenager)Nadezhda Karpushina (Teenager)Irina Muravyova (Teenager)Aleksandr Sayko (Teenager)Mikhail Zhigalov (Teenager)

Directors

Vagram Kevorkov, Lev Mashlyatin, Vae Gevorkyants

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement