Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Yong-hak Cha (Jung-wan)Kim Dae-Gon (Jin-ho)Ji-hee Hong (Ye-bin)Jang Hyuk-jin (Kyu-cheol)Min-Jin Joo (Young-seok)Hye-Yeon Jung (Hye-in)Shin Eun Jung (Soo-young)Jin-soo Kim (Sang-pil)Sun-Hwa Kim (Sun-ah)Ju-won Lee (Yoon-hoo)Seok-jun Lee (Jin-tae)Moon-cheol Nam (No-shik)Ji-Eon Song (Hee-jung)

Director

Equan Choi

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement