Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Aleksandr Vdovin (Lyeva)Irina Savina (Zhena)Svetlana Smekhnova (Alina)Nina Agapova (Mama)Natalya Vorobyova (Lilya)Evgeniy Menshov (Kvasov)Sergey Shevkunenko (Petyka)Vladimir Shishkin (Dedushka)

Directors

Pavel Khomsky, Igor Khomsky

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement