Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Chi ChouLuen ChowDan ChuYao-Ko ChuTang FangYung-Lai FuLuquan GaoLo Ngok LamGwa-Pau SaiSze Tsang Sun-MaKei-Chan TangSam-Ku ToYeh-Hung YangLap-Cheung Yuen

Director

Bong Luk

Advertisement
Advertisement

Advertisement