Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Tsu-wu Hsieh (Hsu Lei)Mei-Hsiu Lin (Tung Ya-Jung)Shih-Mei Tu (Lu Hsiao-Man)Kong Kam (King Kong)Richard Rim (Han Chia-Pao)Kung-Wei Lu (Kung Yu-Ying)Mu Chen (Han Shao-Ya)Darren Do (Chieh)Cheng Ko (Tung Shu-Hua)Jean Kuo (Wan Jen-Mei)Yi-Chan Liang (Annie)Shau-Ching Sung (Shih Chen)Layla Wang (Lala)Ellen Wu (Han Ko-Er)

Director

Che Shu Chang

Advertisement
Advertisement

Advertisement